Професионално

Условия на ползване

1. ОБХВАТ

1.1 Всяко използване на ("LEDVANCE уеб сайта") предоставен от LEDVANCE GmbH и/или от негови представители ("LEDVANCE") е обект на тези условия. Тези условия на използване могат да бъдат изменяни, модифицирани или подменяни с други такива, напр. за поръчка на продукти или услуги. Влизането в този уеб сайт или, когато не е необходимо влизане, достъп или използване на този уеб сайт, означава приемане на настоящите Условия за ползване в тяхната актуална тогава версия.

1.2 При условие, че потребителят използва уеб сайта на LEDVANCE като бизнес клиент, т.е. за целите на неговата или нейната търговия, бизнес или професия или от името на публичен орган или корпорация, член § 312, параграф 1, изречение 1, бр. 1-3 от германския кодекс не е приложим.

2. УСЛУГИ

2.1 Сайта на LEDVANCE съдържа специфична информация и софтуер, както и в зависимост от случая - свързана документация за преглед или изтегляне.

2.2 LEDVANCE си запазва правото да преустанови работата на уеб сайта си, частично или изцяло, по всяко време. Поради естеството на Интернет и компютърните системи, LEDVANCE не поема отговорност по отношение на непрекъснатата разполагоаемост на уеб сайта си.

3. РЕГИСТРАЦИЯ, ПАРОЛА

3.1 Някои страници на LEDVANCE уеб сайта са защитени с парола. От гледна точна на сигурността на транзакциите, само за регистрирани потребители е разрешен достъпа. LEDVANCE си запазва правото са откаже регистрация на определен потребител. LEDVANCE има право да изисква регистрация на потребители за страници, които преди са били свободно достъпни.LEDVANCE има право по всяко време и без задължение да посочва причини за отказ на потребителя правото на достъп до защитена с парола зона чрез блокиране на неговите потребителски данни ( както е определено по-долу), по-специфично, ако потребителя

  • предостави неверни данни за нуцдите на регистрацията,
  • нарушава настоящите условия за ползване или не проявява достатъчно внимание при боравенето с неговите или нейните потребителски данни,
  • нарущава всички приложими закони при достъп или използване на уеб сайта на LEDVANCE,
  • не е използвал LEDVANCE уеб сайта за по-дълъг период от време.

3.2 По време на регистрацията, потребителя трябва да даде точна информация и, когато тази информация се промени с течение на времето, да актуализира тази информация (онлайн, доколкото е възможно ) без ненужно забавяне. Потребителя трябва да гарантира, че неговия или нейния имейл адрес, предоставен на LEDVANCE, е актуален по всяко време и е адрес, на за връзка с него.

3.3 При регистрацията на потребителя ще му бъде предоставен код за достъп, влючващ потребителски индентификатор и парола("Потребителски данни"). При първия достъп, потребителя трябва да промени паролата, предоставена от LEDVANCE, в парола, известна само на него. Потребителските данни позволяват на потребителя да следи собствените си данни или да оттегли или да даде съгласие за обработката им.

3.4 Потребителя гарантира, че потребителските данни не са достъпни за трети страни и отговарят за всички транзакции и други дейности, извършени съгласно неговите или нейните потребителски данни. В края на всяка сесия, потребителя трябва да излезе от защитената с парола зона. Ако и доколкото потребителя е наясно, че трети страни злоупотребяват с неговите или нейните данни, потребителя трябва да уведоми LEDVANCE за това без излишно забавяне и в писмена форма, по мейла, или където това е възможно.

3.5 След получаването на известието в раздел 3.4, LEDVANCE ще откаже достъп до защитената с парола зона съгласно даните предосатвени от потребителя. Достъпът ще бъде възможен отново само след заявлението на потребителя до LEDVANCE за нова регистрация.

3.6 Потребителя може по всяко време да поиска писмено прекратяване на неговата регистрация, при условие че изтриването няма да наруши правилното изпълнение на договорените отношения. В такъв случай, LEDVANCE ще изтрие всички потребителски данни и всички други лични данни, свързани с потребителя, веднага щом те вече не са необходими.

4. ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРА И ДОКУМЕНТАЦИЯТА

4.1 Употребата на всяка информация, софтуер или документация, достъпни на уеб сайта на LEDVANCE са предмет на настоящите условия на ползване. Отделно договорените лицензионни условия имат приоритет пред условията на ползване.

4.2 LEDVANCE предоставя на потребителя лиценз за използване на информацията, софтуера и документацията налични на уеб сайта си, до степен уговорена, или, в случай на липса на такова споразумение, до степен на целта, предвидена от LEDVANCE за предоставяне на същото, при условие, че не се прилааг нито едно от ограниченията е раздел 5.

4.3 Софтуера се предоставя безплатно в обектен код. Няма задължение за предоставяне на такъв код, обаче. Това не се отнася за изходния код софтуера с отворен код, чиито лицензионни условия имат приоритет пред настоящите условия на ползване, когато споменатия софтуер се предава и се изисква изходен код. В такъв случай LEDVANCE предоставя на разположение изходния код срещу заплащане на направените разходи.

4.4 Информацията, софтуера и документацията, не могат да бъдат разпространявани от потребителя на която и да е трета страна по всяко време, нито могат да бъдат отдадени под наем или предосатвени по друг начин. Освен ако това не е позволено от закона, потребителя не трябва да промня софтуера или документацията, нито да оказва насемата си върху тях или определени части от тях. Потребителя може да направи едно резервно копие на софтуера, когато е необходимо, за да осигури по-нататъшната му употреба в съответствие с настоящите узловия на ползване.

4.5 Информацията, софтуера и документацията са защитени от законите за авторско право, както и от международни договори за такова авторско право и други закони и конвенции, свързани с интелектуалната собственост. Потребителя трянва да спазва тези закони и по-специално да не променя, скрива или премахва буквено-цифрени кодове, маркировки и забележки за авторски права, нито от софтуера или доументацията, нито от техните копия.

4.6 §§ 69a от германския Закон за авторско право не се засяга от това.

5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1 Материалите, предоставени на уеб сайта на LEDVANCE , включително цялото съдържание, информация, снимки, илюстрации, графики, имена, търговски марки и лога, са собственост на LEDVANCE GmbH или неговите лицензодатели иса защитени от законите за авторско право и търговски марки и други права на интелектуална собственост. Материалите са само за лична, некомерсиална употреба. Независимо от конкретните разпоредби в раздел 4 от настоящите условия на ползване, съдържанието на уеб сайта на LEDVANCE, както е описано по-горе, не може да бъде променяно, копирано, възпроизвеждано, продавано, отдавано под наем, използвано по какъвто и да е друг начинбез предварително писмено разрешение на LEDVANCE GmbH.

5.2 Нищо, съдържащо се в горното, не може да се тълкува като косвено или по друг начин предоставяне на лиценз или право за използване на патент, търговска марка или друго право на интелектуална собственост на LEDVANCE GmbH. Нито предоставя никакъв лиценз или права за използване на авторски права или други права, свързани с материали, описани по-горе.

5.3 Търговската марка на дума и устройство LEDVANCE, други търговски марки на продукти, илюстрации и лога, индентифицират продуктите на LEDVANCE и са собственост на LEDVANCE GmbH. В крайна сметка, регистрациите не са извуршени все още във всички съответни страни.

5.4 Използването на тези имена и търговски марки изисква изрично разрешение от LEDVANCE GmbH. Разрешено е използването на името LEDVANCE като справка, напр. за връзка към този уеб сайт. LEDVANCE GmbH трябва предварително да изиска разрешение за такава употреба.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1 За достъп или употреба на уеб сайта на LEDVANCE, потребителя не трябва

  • увреждат други лица, по-специално непълнолетни, или нарушат личните им права;
  • нарушава обществения морал чрез начина си на използване;
  • нарушават правото на интелектуална собственост или друго право на собственост;
  • качване на съдържание, съдържащо вирус, така наречения троянски кон, или всяка друга програма, която може да повреди данните;
  • предава, съхранява или качва хипервръзки или съдържание, на което потребителя няма право, особено в случаите, когато такива хипервръзки или съдържание нарушават задълженията за поверителност или са незаконни;
  • разпространява рекламни или непоискани имейли (т. нар. "spam") или неточни предупреждения за вируси, дефектни или подобни материали; освен това, потребителя няма да иска участие в каквато и да е лотария, бинго, верижно писно, игра с пирамидална основа или друга подобна дейност


6.2 LEDVANCE може да откаже достъп до уеб сайта си по всяко време, особено ако потребителя наруши някое задължение, произтичащо от настоящите условия на ползване.

7. ХИПЕРВРЪЗКИ

Сайта на LEDVANCE може да съжържа хиперлинкове към уеб страници на трети страни. LEDVANCE не носи отговорност за съдържанието на такива уеб страници и не прави изявления за тях, и не обявява тяхното суъдържание за свое. LEDVANCE не контролира информацията на такива страници и не поема отговорност за тях, както и за информацията и съдържанието, предоставяни от тях. Използването на такива уеб страници е на собствен риск на потребителя.

8.ОТГОВОРНОСТ

8.1 За всички видове щети, ние носим отговорност съгласно законовите разпоредби само в случай на (1) умисъл или груба небрежност, (2) в случай на увреждане на здравето, физическо нараняване или смърт, (3) в случай на приемането на доставката или гаранциите за качество, (4) в случай на злонамерено укриване и (5) в случай на искове, основани на Закона за отговорността на продукта. Ако сме в нарушение на съществено задължение или ако клиента има право на искове за обезщетение на щети вместо изпълнение, отговорността се ограничава до обезщетение за типично възникнали, предвидими щети. Не могат да се предявяват други претенции за обезщетение (напр. последващи щети ) срещу нас. Съществени задължения означават за целите на тези условия, задълженията, защитаващи съответните правни позиции на клиента, които договора има за цел да предостави според неговото съдържание и предназначение; освен това тези задължения, които позволяват изпълнението на договора и редовно се договарят от клиента, се считат за съществени задължения (напр. доставка на договорените продукти с договорените характеристики, посочени в спецификациите, в срок и годност, посочени в описанието.

8.2 Информацията на уеб сайта на LEDVANCE може да съдържа спецификации или общи описания, свързани с техническите възможности на отделни продукти, които меже да не са налични в определени случаи (напр. поради промени в продукта). Следователно изисканите характеристики на продукта трябва да бъдат взаимно договорени във всеки случай при покупката.

9. ВИРУСИ

Въпреки, че LEDVANCE полага всички усилия за защита на уеб сайта си, не може да гарантира, че е той е без вируси. Потребителя е длъжен, за своя собствена защита, да предприеме необходимите стъпки за осигуряване на подходящи мерки за сигурност и да инспектира информацията, преди нейното сваляне.

10. КОНТРОЛ НА ЕКСПОРТА

Разпространението и износ на определена информация, софтуер и документация може, напр. поради своя характер или предназначение или крайна дестинация, да подлежат на оторизация. Потребителя трябва стриктно да спазва правилата за износ на информация, софтуер и документация, по-специално на тези на Европейския съюз, съвместно с тези на отделните държави членки на ЕС и САЩ. LEDVANCE маркира такава информация, софтуер или документация, изискващи одобрение, в съответствие със списъци за германски и европейски контрол на износа и Търговския контрол на САЩ.

11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За събиране, използване и управление на личните данни на потребителите на сайта на LEDVANCE, LEDVANCE спазва приложимите закони за защита на поверителността на данните и политика за защита на личните данни, достъпна е интернет под Поверителност .

12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ЮРИСДИКЦИЯ, ПРИЛОЖИМО ПРАВО

12.1 Всяко допълнително споразумение изисква писмена форма.

12.2 Мястото на юрисдикция е Мюнхен, ако потребителя е търговец според условията на Германския търговки кодекс (Handelsgesetzbuch).

12.3 Отделните страници на уеб сайта на LEDVANCE се управляват и администрират от LEDVANCE и/или от негови дъщерни дружества. Страниците са в съответствие с приложимото законодатество в страната, в която отговорното дружество има своята регистрация. LEDVANCE не поема отговорност за факта, че споменатата информация, софтуер и/или документция на уеб сайта могат да бъдат разгледани или изтеглени на места извъм такива държави. Ако потребитеелите имат достъп до уеб сайта на LEDVANCE извън такива държави, те са изключително отговорни за спазване на всички приложими местни закони. Достъпът до информацията, софтуера и/или документацията на уеб сайта на LEDVANCE от страни, където такова съдържание е незаконно, е забранен. В такива случаи и когато потребителя желае да влезе в бизнес отношения с LEDVANCE, потребителя трябва да се свърже с представителя на LEDVANCE в съответната държава.

12.4 Тези условия за ползване се уреждат от германското законодателство. Мястото на юрисдикция е Мюнхен. Изключено е прилагането на Германския единен кодекс за сключване на договори за международна продажба на движими стоки от 17 юли 1973 и Конвенцията на Организацията на обединените нации за договори за международна продажба на стоки (CISG) от 11 април 1980 .

Споделете страницата в социалните мрежи